Din Säkerhet

Säker arbetsplats. Existerar den över huvud taget?
Diffust begrepp. Vad kan man göra?

Förebyggande åtgärder.
Genom att göra riskbedömningar och se till att erforderlig kompetens och material finns för ett snabbt agerande om olyckan skulle vara framme. Etablera det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet så kan Du själv eliminera och minska riskerna för olyckor i arbetet.

I mångt och mycket är ju arbetsmiljön också reglerad via lagar och förordningar. Det kan vara svårt ibland att avsätta tid till att genomföra processen för att leva upp till dessa.

Se det som en investering att anlita extern resurs som har både erfarenhet och kunskap om just att säkerställa Din arbetsplats.
Länkar

Guide till Systematiskt arbetsmiljöarbete - Här finns en kort sammanfattning som beskriver hur Du kommer igång med Ditt systematiska arbtesmiljöarbete.

VAD SÄGER FÖRESKRIFTERNA?
AFS 1999:7 Föreskrifter om arbetsmiljö, frågor som berör Första Hjälpen och Krisstöd.

ÖVRIGT
Checklista för Skyddsrond

Riskbedömning

Riskerna runt omkring oss påverkar oss, mänskliga och tekniska såväl som organisatoriska. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del i företagens dagliga verksamhet. I det arbetet ingår också att göra riskbedömningar. Det innebär att man tar reda på hur och varför ohälsa och olycksfall kan uppkomma i arbetet.

Genom att göra riskbedömningar kan man uppnå:

  • en säkrare arbetsplats
  • minskad risk för olyckor eller ohälsa i arbetet
  • ökad trivsel på arbetsplatsen
  • en attraktivare arbetsplats – lättare att rekrytera och behålla personal
  • högre produktivitet – bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheten.

Organisationen styrs av

  • externa krav − lagar och regler
  • interna krav − rutiner, instruktioner, checklistor, riktlinjer.

Det är organisationens och ledningens ansvar att se till att arbetstagare på alla nivåer har kunskap om och förståelse för de regler och rutiner som finns, samt en motivation till att följa dessa.

Hur gör man?


Visste Du att

Arbetsmiljöverkets statistik visar att antalet arbetsplatsolyckor har ökat i Sverige de senaste två åren. Värst drabbade är traditionellt mansdominerade branscher.