Kemiska Brännskador

Typ av kemisk produkt och dess koncentration
Det finns sex kategorier av frätande och irriterande kemikalier:
syror, baser, oxidanter, reducerande och sammansatta medel
samt lösningsmedel. Det kemiska medlets aggresivitet är proportionellt
med dess koncentration. Ökar koncentrationen ökar aggressiviteten.
image
       Snabb behandling är oerhört viktigt.

Temperatur
Ju högre temperatur produkten har, desto snabbare skadas
vävnaden.

Hur lång tid den aggresiv produkten är i kontakt med
vävnaden

Produkten penetrerar huden eller ögat. När produkten når djupare
i huden eller ögat blir skadan allvarlig och ibland oåterkallelig.
Graden av skada beror på hur lång tid det kemiska medlet
har varit i kontakt med vävnaden. Ett snabbt agerande är därför
nödvändigt för att stoppa den kemiska produktens inverkan.

Det bästa sättet för att förebygga en kemisk brännskada är att personalen är utbildar sig i riskerna omkring sig och att de har rätt attityd till skyddsutrustning. Om en olycka ändå inträffar så måste man ha tillgång till rätt Första Hjälpen utrustning. Vi tillhandahåller Diphoterine som är en aktiv neutraliserande spolvätska mot alla typer av kemikalier samt Hexafluorine specifikt mot Fluorvätesyra.

 Termiska Brännskador

En termisk brännskada uppstår då heta fasta ämnen, flytande
ämnen eller gaser under en kortare eller längre tid kommer i
kontakt med mänsklig vävnad. Så länge värmen består i huden
fortsätter utbredningen av skadan på djupet och åt sidorna.

Första Hjälpen vid termiska brännskador ämnar till att stoppa värmespridningen i hudlagren. Den vätska du kyler med bör ej vara för kall, det vill säga under
10 °C för risken är då att blodkärlen drar sig samman och kyleffekten uteblir.

Temperaturen på vätskan bör ej heller vara för varm, det vill säga över 25
°C - då uteblir smärtlindringen. Man skall fortsätta kyla tills den skadade ej längre upplever smärta, vilket kan ta lång tid. Risken med detta är då att kroppstemperaturen sänks, vilket kan leda till ett allvarligt läge kallat hypotermi. Genom att enbart kyla den utsatta kroppsdelen, och värma resten av kroppen, minimieras risken för hypotermi. En brännskada förorsakar även vätskeförluster vilket kan leda till chock.

 

 

Se även...

Ögonduschar

Andra köpte

Akutväska
Defibrillator